Wildmindfulness hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wildmindfulness werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Nimmer informatie verstrekken aan derden betreffende de inhoud van de behandeling of rapportage, zonder dat u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven;
 • Informatie verstrekking over de behandeling aan uw werkgever, arbodienst of andere belanghebbende instantie, als (deel) betaler van het traject, betreft slechts procesinformatie, ofwel de voortgang van de behandeling en gaat nooit over de inhoud van de behandeling;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Wildmindfulness verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. Cliënten en klantencontact: contact leggen en houden gedurende de begeleiding/activiteit.
 2. Uitvoeren van een overeenkomst.
 3. Facturering van onze diensten, producten en administratie.
 4. Verzenden van onze nieuwsbrieven of verstrekken van informatie.
 5. Het analyseren van statistieken, kwaliteitsverbetering en optimaliseren van diensten.
 6. Toepassen wet- en regelgeving.

Voor de bovenstaande doeleinden kan Wildmindfulness de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • NAW werkgever/contactpersoon/ verwijzer wanneer van toepassing
 • Betaalgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens i.v.m. de vraagstelling (curriculum vitae, functieomschrijving, biografische analyse, organisatie samenstelling, klachten, medicatie, oorzaken e.d.)
 • IP-adres

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger. Als psycholoog heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren of benodigde gegevens door te geven aan de test-leverancier van Wildmindfulness dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Beveiliging

Wat we beloven: we zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of diefstal, als wel het voorkomen van ongeoorloofde toegang, het openbaar maken van uw data of het gebruiken of wijzigen daarvan. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De door u verstrekte gegevens worden op de beveiligde servers van een derde erkende partij opgeslagen.

Nieuwsbrief

Wij bieden soms een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws en activiteiten van Wildmindfulness. Uw voor- , achternaam en e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze dienst bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wildmindfulness bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Psychologische gegevens: 15 jaar;
 • Persoonlijke coaching gegevens: 2 jaar;
 • Gegevens verkoop van diensten van Wildmindfulness; 7 jaar
 • Gegevens nodig voor de belastingdienst: 7 jaar.

Wijzigingen privacy statement

Wildmindfulness kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Wildmindfulness gepubliceerd. Het verdient aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Marjorie Pennings van Wildmindfulness is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Scroll naar boven