Op alle diensten van Spirit in Work zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


artikel 1 – Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Spirit in Work.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdracht: de tussen Spirit in Work en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.
– Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Spirit in Work       geleverde  diensten.
– Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Spirit in Work wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Spirit in Work is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door Spirit in Work en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn.
c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Spirit in Work schriftelijk zijn bevestigd. Spirit in Work wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.


artikel 2 – Opdracht

a. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste onderhoud met een adviseur van Spirit in Work. Indien het oriënterende gesprek niet leidt tot voortzetting van het contact, worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer het oriënterende gesprek wel leidt tot de start van een begeleidingstraject of opdracht, dan wordt het oriënterende gesprek conform het geldende uurtarief van de adviseur, excl BTW, in rekening gebracht. 
b. Offertes van Spirit in Work zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Spirit in Work de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.
c. Spirit in Work zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Spirit in Work heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. Spirit in Work zal de richtlijnen en gedragsregels van het NIP naar beste inzicht en vermogen naleven.
d. De opdracht komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, overeenkomst of contract door Spirit in Work is ontvangen en geaccepteerd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden.
e. Spirit in Work wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door Spirit in Work zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.
f. Spirit in Work behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal Spirit in Work de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de cliënt.
g. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Spirit in Work de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
h. De door Spirit in Work aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.


artikel 3 – Tarieven

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Spirit in Work gehanteerde tarieven exclusief BTW. De door de adviseur van Spirit in Work gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten zullen apart in rekening worden gebracht.
b. De reis- en verblijfkosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf.
c. De honorering die Spirit in Work zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.
d. Indien Spirit in Work bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 3 maanden van te voren aan de opdrachtgever melden. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Spirit in Work en de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Mochten partijen in onderhandeling zijn over de wijziging van de overeenkomst dan gaan de lopende begeleidingen gedurende maximaal 3 maanden onder de eerder overeengekomen voorwaarden door.

 

artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van Spirit in Work.
b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag
c. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende gebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Spirit in Work zijn vordering op de opdrachtgever uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelike kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

 1. Spirit in Work is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

artikel 5- Annulering – Verzetten van Afspraken

 1. Spirit in Work behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de adviseur van Spirit in Work haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  b. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Spirit in Work gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 2. Annulering door de opdrachtgever of cliënt van een assessment, training, cursus of begeleidingstraject kan tot 4 weken voor de aanvang van opdracht, kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een assessment, cursus, training of begeleidingstraject is Spirit in Work gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen één week, het volledige bedrag.
 4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de cursus, training of begeleidingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/cliënt geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Spirit in Work, anders rechtvaardigen.

 
artikel 6 – Vertrouwelijkheid

a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Indien en voor zover Spirit in Work schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien en het uitbrengen van het rapport mogen blokkeren.
c. De opdrachtgever en/of de cliënt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.

artikel 7 – Internetgebruik

Tijdens de opdracht zullen opdrachtgever, cliënt en Spirit in Work door middel van electronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Spirit in Work, als opdrachtgever en cliënt erkennen dat aan het gebruik van electronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Spirit in Work, opdrachtgever en cliënt stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van electronisch mail. 

artikel 8 – Intellectueel eigendom

a. De door Spirit in Work uitgebrachte adviezen en rapportages, evenals het aangeboden werkmateriaal  zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.
b. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Spirit in Work ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Spirit in Work houder resp. eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever of cliënt mogen zonder toestemming werkmateriaal en andere aanduidingen niet vermenigvuldigen, verwijderen of wijzigen.

 1. Spirit in Work behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kenis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 9 – Ontbinding

 1. Een overeenkomst voor een assessment, cursus, training, coachings- of begeleidingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd, met inachtneming van het genoemde onder artikel 5.
  b. Spirit in Work heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: – de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen;
  – de opdrachtgever failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;
  – opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;
  – cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.
  c. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Spirit in Work is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever en/of cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Spirit in Work. Opdrachtgever en/of cliënt zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
  b. Spirit in Work is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening, indien en voor zover deze aantoonbaar het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Spirit in Work is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  d. Elke aansprakelijkheid van Spirit in Work voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Spirit in Work heeft een klachtenreglement, welke ten doel heeft het voorzien in een procedure om adequaat op klachten te reageren, herhaling van klachten te voorkomen, de relatie met cliënt en/of opdrachtgever te herstellen alsmede de kwaliteit van dienstverlening te bevorderen. Dit klachtenreglement is in een apart document vastgelegd en opvraagbaar indien gewenst.
 2. Op alle betrekkingen tussen Spirit en Work en de opdrachtgever en/of cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

Drs. Marjorie J. Pennings

Spirit in Work

Scroll naar boven